호치민박물관

페이지 정보

profile_image
작성자백종워니 조회 13회 작성일 2021-01-13 11:09:33 댓글 0

본문

【K】Vietnam Travel-Hanoi[베트남 여행-하노이]호치민 박물관/Ho Chi Minh Museum

■ KBS 걸어서 세계속으로 PD들이 직접 만든 해외여행전문 유투브 채널 【Everywhere, K】
■ The Travels of Nearly Everywhere! 10,000 of HD world travel video clips with English subtitle! (Click on 'subtitles/CC' button)
■ '구독' 버튼을 누르고 10,000여 개의 생생한 【HD】영상을 공유 해 보세요! (Click on 'setting'-'quality'- 【1080P HD】 ! / 더보기 SHOW MORE ↓↓↓)

● Subscribe to YOUTUBE - http://goo.gl/thktbU
● Follow me on TWITTER - https://goo.gl/npQdxL
● Like us on FACEBOOK - http://goo.gl/UKHX33
● KBS 걸어서세계속으로 홈페이지 - http://travel.kbs.co.kr

[한국어 정보]
박물관내의 방문객은 대부분 베트남 사람들로 호치민과 그의 공산주의 사상에 깊은 존경심을 보인다. 난 많은 사진 속에서 그가 살아온 길을 돌아보았다. 빛을 가져온 사람이란 의미의 이름 호치민. 그는 베트남의 혁명가이자 정치가로 베트남 민주공화국의 초대대통령이었다. 프랑스 선박의 주방 견습생자격으로 승선한 그는 북미, 아프리카, 유럽을 여행하면서 정치의식이 싹트기 시작하였다. 프랑스 식민지하에 베트남 공산당의 전신인 베트남 혁명 청년 동맹을 결성. 독립을 위한 무장투쟁을 벌인다. 1945년 독립을 선언하지만 곧 프랑스가 재집권하면서 호치민은 하노이를 떠나 8년간 게릴라 전투를 벌이고 1969년 9월 사망할때까지 북부 베트남을 이끌었다. 전쟁에서 이긴 다음, 더 아름답고 웅장한 베트남을 건설하겠다던 호치민. 적어도 하노이 사람들에게 그는 세상을 다스리고 백성을 구제한 경세재민의 지도자였던 듯하다.

[English: Google Translator]
Visitors to the museum will show deep respect to Ho Chi Minh and his communist ideology of most Vietnamese people. I looked back the way he had lived in a lot of pictures. What is the meaning of the name Ho Chi Minh who brought to light. He was the first president of North Vietnam by the Vietnamese revolutionary and statesman. Aboard the French ship he qualified as a kitchen apprentice North America, Africa, and Europe began the budding political consciousness while traveling. Formed the predecessor of the Vietnam Revolutionary Youth League of the Communist Party of Vietnam under French colonization. Beolinda the armed struggle for independence. France declared its independence in 1945, but soon re-centralized, while Ho Chi Minh led the Northern Vietnam until his death eight years waging a guerrilla battle in September 1969, leaving Hanoi. In winning the next war, more beautiful and magnificent building hagetdadeon Ho Chi Minh City in Vietnam. At least he seems to Hanoi people was the leader of the governing Jae relief to the people who govern the world.

[Vietnamese: Google Translator]
Du khách đến với bảo tàng sẽ hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với Hồ Chí Minh và ý thức hệ cộng sản của ông hầu hết mọi người Việt. Tôi nhìn lại con đường mà ông đã sống trong rất nhiều hình ảnh. Ý nghĩa của tên Hồ Chí Minh đã đưa ra ánh sáng là gì. Ông là tổng thống đầu tiên của miền Bắc Việt Nam bằng cách mạng và chính khách Việt. Trên chiếc tàu Pháp ông trở thành người học việc bếp Bắc Mỹ, châu Phi, và châu Âu đã bắt đầu ý thức chính trị vừa chớm nở trong khi đi du lịch. Hình thành tiền thân của cách mạng thanh niên League của Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam dưới chế độ thực dân Pháp. Beolinda cuộc đấu tranh vũ trang giành độc lập. Pháp tuyên bố độc lập vào năm 1945, nhưng ngay sau đó lại tập trung, trong khi Hồ Chí Minh dẫn đầu miền Bắc Việt Nam cho đến khi cái chết của ông tám năm tiến hành một cuộc chiến tranh du kích trong tháng Chín năm 1969, khi rời Hà Nội. Trong chiến thắng cuộc chiến tiếp theo, đẹp hơn và tráng lệ xây dựng hagetdadeon Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Ít nhất ông dường như người Hà Nội là nhà lãnh đạo của quản Jae cứu trợ cho những người cai trị thế giới.

[Information]
■클립명: 아시아028-베트남02-08 호치민 박물관/Ho Chi Minh Museum
■여행, 촬영, 편집, 원고: 김군래 PD (travel, filming, editing, writing: KBS TV Producer)
■촬영일자: 2007년 9월 September

[Keywords]
,아시아,Asia,,베트남,Vietnam,,,김군래,2007,9월 September,,,,

[사이버한국외국어대학교]_VR 베트남 호치민 박물관

안녕하세요!
사이버한국외국어대학교 유튜브 채널입니다.
좋아요와 구독 감사합니다:)

사이버한국외국어대학교 : http://www.cufs.ac.kr
사이버한국외국어대학교 TESOL대학원 : http://grad.cufs.ac.kr/
블로그: https://blog.naver.com/cufspr
페이스북 페이지 : https://www.facebook.com/CUFS.Minerva/
인스타그램 : https://www.instagram.com/cufs_official/

베트남 전국여행#40-1 호치민 전쟁박물관 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Vietnam travel all over the country

#베트남#전쟁박물관#호치민

박물관을 둘러보는 내내 가슴한켠에 어떻게
인간을 이토록 잔인하게 만들수 있을까 하는 생각뿐이였다.
잔인할수 있는 사진들을 그대로 전시해서...
그 참혹함을 말로 표현할수 없었다.


전쟁 박물관은 베트남 호찌민시에 있는 박물관이다.
이 박물관은 원래 중국의 전쟁 범죄과 미국의 전쟁 범죄 박물관이었으나,
이들 국가 관광객들의 반감을 사서 개칭했다.
베트남 전쟁 당시 사용했던 전차, 전투기, 미사일뿐만
아니라 고엽제 등으로 태어난 기형아들의 사체 등
전쟁 당시의 상황을 볼 수 있다.
이 건물은 베트남 전쟁 당시 미군의 정보부 청사였다.
-출처: 위키백과

▼▼구글맵링크 Google Map link
https://g.page/baotangchungtichchientranh?share


Vietnam
travel all over the country

Du lịch xuyên việt

Curt TV 꾹깐티비


--------------------------------------------
Kevin MacLeod의 At Launch은(는) Creative Commons Attribution 라이선스(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)에 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100539
아티스트: http://incompetech.com/
-------------------------------------------
Video Spec
1.Camera
-EOS M6 Mark ii
-Galaxy S10
2.Voice,sound Recorder
-Zoom H1N
-BOYA MM1
3.Gimbal
-FeiyuTech G6 MAX
-Osmo Mobile3
---------------------------------------------

... 

#호치민박물관

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 3,422건 4 페이지
게시물 검색
Copyright © www.cnu.daejeon.kr. All rights reserved.  Contact : help@oxmail.xyz